Obowiązki właściciela kasy fiskalnej online

W związku z wejściem w życie ustawy o kasach online, pojawił się obowiązek posiadania kas tego rodzaju dla wybranych branż. Posiadanie kasy online wiąże się z kilkoma obowiązkami – nieco innymi niż w przypadku kas z papierową lub elektroniczną kopią paragonów. Niedopełnienie obowiązków może skutkować konsekwencjami, dlatego warto je znać zanim zakupi się urządzenie online.

W przypadku wykrycia braku kasy fiskalnej, organ podatkowy może nałożyć na podatnika dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług do momentu rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy. Co więcej, na podstawie przepisów Kodeksu karnego skarbowego, za dokonanie sprzedaży z pominięciem kasy fiskalnej lub niewydanie paragonu klientowi grozi kara grzywny do 240 stawek dziennych.

 

Obowiązki właściciela kasy fiskalnej online – co się zmienia?

 

W przypadku kas z elektroniczną i papierową kopią paragonu należało zgłosić zamiar zakupu kasy do właściwego Urzędu Skarbowego. Przy zakupie kasy fiskalnej online – nie ma takiego obowiązku.

 

 1. Fiskalizacja kasy online

 

Fiskalizacja kas online przebiega w prosty i szybki sposób. Przy użyciu kasy, serwisant dokona zgłoszenia podatnika do Urzędu Skarbowego, jednocześnie przekazując dane podatnika. Z Repozytorium zostanie przesłany nr ewidencyjny kasy. Przyznany numer ewidencyjny zapisywany będzie w pamięci fiskalnej i chronionej kasy wraz z NIP-em podatnika. Wtedy pamięć fiskalna i tryb fiskalny zostaną uruchomione. Po fiskalizacji nie ma obowiązku zgłaszania tego faktu w Urzędzie Skarbowym. Zgłoszenie dokona się w momencie połączenia kasy z Centralnym Repozytorium Kas.

 

2. Obowiązek zapewnienia połączenia z internetem

 

Podatnik musi być zapewnić stałą łączność z Internetem, aby kasa mogła komunikować się z Centralnym Repozytorium Kas według ustalonego harmonogramu. Dane mają być przesyłane co 2 godziny, jednak Repozytorium może zmienić harmonogram przesyłania danych bez informowania użytkownika.

 

 3. Brak obowiązku archiwizacji danych

 

Posiadanie kasy z elektroniczną lub papierową kopią paragonów nakłada na nas obowiązek archiwizacji danych. Podatnik posiadający taką kasę zobligowany jest do przechowywania kopii każdego wydanego paragonu przez 5 lat, licząc od końca roku obrotowego, w którym został on wydrukowany. W zależności od rodzaju kasy, paragony trzeba przechowywać w formie papierowej – kasy z papierową kopią lub na karcie pamięci SD lub microSD – w przypadku kasy z elektroniczną kopią paragonów. Posiadanie kasy online zwalnia z obowiązku archiwizacji – dane są przesyłane w czasie rzeczywistym do Repozytorium.

 

 4. Raport dobowy i miesięczny

 

Każdy dzień pracy z kasą – również online, powinniśmy zakończyć wydrukiem raportu dobowego. Należy go wystawić najpóźniej przed rozpoczęciem sprzedaży dnia następnego. Jeśli jednak w ciągu dnia nie zarejestrowano żadnej sprzedaży, raportu za dany dzień nie trzeba drukować. Raport fiskalny zawiera informacje o łącznej kwocie sprzedaży brutto, z podziałem na różne stawki VAT oraz wartość należnego podatku VAT.

Raport miesięczny należy wystawić po zakończeniu miesiąca, w którym odbywała się sprzedaż – najpóźniej do 25 dnia następnego miesiąca.

 

5.Obowiązek przeglądów technicznych

 

Aby kasa online służyła przez lata, należy regularnie wykonywać jej przeglądy techniczne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każda kasa fiskalna powinna, co minimum 2 lata, przejść obowiązkowy przegląd techniczny. Polega on na konserwacji urządzenia i wyeliminowaniu ewentualnych usterek. Przeglądu dokonuje uprawniony serwisant.

Należy pamiętać, że to po stronie właściciela kasy leży odpowiedzialność, aby przegląd odbył się w odpowiednim terminie. Od otrzymania naszego zgłoszenia, firma serwisująca ma 5 dni na sprawdzenie poprawności działania urządzenia. W przypadku nie wykonania przeglądu w obowiązującym terminie podatnik może zostać ukarany karą w wysokości 300 zł.

 

6. Przechowywanie Książki Kasy Rejestrującej (książki serwisowej)

 

Książka Serwisowa to swego rodzaju dokument tożsamości naszego urządzenia – zbiór informacji o kasie fiskalnej online, wśród których znajdziemy: nazwę, model, numer fabryczny, numer unikatowy, numer ewidencyjny, a także producenta lub importera. Książka serwisowa powinna zawierać również informacje o przedsiębiorcy – właścicielu kasy oraz obsługującym nas serwisie, wraz z listą operacji wykonanych na naszym urządzeniu fiskalnym.

Książka Kasy Rejestrującej powinna być przechowywana przez cały okres używania kasy. Będzie przydatna dla serwisanta, ale może się również zdarzyć, że wglądu do niej zażąda urzędnik skarbowy. W przypadku braku dokumentacji, bądź błędnych wpisów, może zostać podważona prawidłowość prowadzenia sprzedaży. Dodatkowo, serwisant, który nie będzie miał dostępu do książki, ma prawo odmówić wykonania przeglądu technicznego kasy.

 

7. Obowiązek uzyskać od pracownika oświadczenie o obowiązkach wynikających z obsługi kas rejestrujących

 

Pracodawca ma obowiązek uzyskania od osoby prowadzącej u niego ewidencję (m.in. obsługującej kasę fiskalną) oświadczenia (w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach) o zapoznaniu się z ww. zasadami i konsekwencjami.

Oświadczenie ma być składane podatnikowi przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji przez tę osobę (jeden egzemplarz dla podatnika, drugi dla osoby składającej oświadczenie. Nie ma wymogu przekazywania oświadczenia do urzędu skarbowego!).

W przypadku osób, które rozpoczęły prowadzenie ewidencji przed dniem wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia, takie oświadczenie będzie musiało zostać złożone do 31 maja 2019 r.

 

    Wzór oświadczenia osoby, która prowadzi u podatnika ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej, o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji.

 

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Terminy fiskalizacji

Terminy fiskalizacji

Według Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach, do obowiązku prowadzenia ewidencji za pośrednictwem kas online podatnicy są zobowiązani w następujących terminach... ZOBACZ WIĘCEJ »
Ustawy i Rozporządzenia Ministerstwa Finansów

Ustawy i Rozporządzenia Ministerstwa Finansów

Aktualne przepisy prawne dotyczące Kas Fiskalnych. ZOBACZ WIĘCEJ »
Zwrot za Kasę Fiskalną Online.

Zwrot za Kasę Fiskalną Online.

Najważniejsze kwestie dotyczące przysługującego odliczenia na zakup Kas ONLINE ulga przysługuje tylko na zakup urządzeń ONLINE, ulga obejmuje wyłącznie nowych podatników (przedsiębiorców, którzy nie mieli dotychczas kasy fiskalnej) oraz przedsiębiorców tylko z tych branż, które są zobligowane przez ustawę do użytkowania Kas ONLINE, wysokość ulgi to 90% wartości urządzenia z limitem w wysokości 700 zł netto. ZOBACZ WIĘCEJ »
Nowa Matryca Stawek VAT

Nowa Matryca Stawek VAT

1 maja weszło w życie rozporządzeniem Ministerstwa Finansów w sprawie kas rejestrujących z dnia 29 kwietnia 2019 r. regulujące zmianę matrycy stawek VAT na każdym urządzeniu fiskalnym ZOBACZ WIĘCEJ »
Kasy Online - co to takiego?

Kasy Online - co to takiego?

Kasy fiskalne ONLINE to nowa kategoria urządzeń fiskalnych, które komunikują się z Centralnym Rejestrem Kas prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Centralny Rejestr Kas (inaczej Repozytorium) gromadzi szereg danych m. in.: raporty dobowe, paragony fiskalne, dokumenty niefiskalne,  a także informacje o dokonanych przeglądach okresowych. Oprócz tego Repozytorium jest odpowiedzialne za nadawanie numeru ewidencyjnego kasie podczas fiskalizacji. Kasy ONLINE łączą się z Repozytorium co dwie godziny. Jest to domyślny czas, bowiem Repozytorium może zmieniać ten harmonogram połączeń. Co więcej, odbywa się to bez wiedzy użytkownika. ZOBACZ WIĘCEJ »

Kasy fiskalne w Radomiu
Kasy fiskalne ELZAB i POSNET. Oferujemy szeroki wybór kas fiskalnych: małych, mobilnych, średnich i systemowych. Także drukarki fiskalne i kasy online.